doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

ZASOBY DO PRACY Z UCZNIAMI KLAS 7-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM


Poniższe materiały są propozycją do pracy z uczniami klas 7-8 szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Fakt, że część materiałów dedykowana była do pracy z uczniami w gimnazjach nie oznacza, że straciły one na aktualności. Proponowane narzędzia i publikacje można, a nawet należy, dostosować do potrzeb uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz do danego cyklu kształcenia.

Autor, rok wydania

Tytuł/opis

Druczak K., Mańturz M., Mrozek M., (2013)

Rozwijam skrzydła. Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego

Opis: W publikacji przedstawiono propozycję zajęć z uczniami gimnazjum oraz ich rodzicami. Dwanaście modułów (tematów) skierowanych jest do uczniów a 6 do rodziców. Do publikacji dołączone są prezentacje oraz filmy animowane.

http://www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=KOWEZiU_Rozwijam_skrzydla.pdf

http://www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=prezentacje-RS.zip

Druczak K., (2013)

Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Opis: W publikacji przedstawiono propozycję materiałów z zakresu doradztwa zawodowego na spotkaniach z rodzicami.

http://www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=KOWEZiU_Jak_pomoc_rozwijac_skrzydla.pdf

Małgorzata Remiarz, Ewa Kruk-Krymula, (2015)

Scenariusze zajęć z wykorzystaniem cyklu filmów „Drogi Zawodowe"

Opis: Scenariusze przeznaczone są dla nauczycieli pracujących z uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz z osobami, które planują wybory ścieżek edukacyjno-zawodowych. Pakiet to propozycja 10 tematów związanych z drogą zawodową: Zainteresowania, Mocne strony, Nauka, Pierwsze doświadczenia, Doskonalenie, Wybory, Decyzje, Zdarzenia, Miejsca, Satysfakcja. Materiał uzupełniają filmy.

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/images/inne/drogi_zawodowe.pdf

Paszkowska-Rogacz A., (2015)

Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej. Poradnik dla rodziców

Opis: Część pierwsza „Co wszyscy rodzice powinni wiedzieć o karierze zawodowej” omawia różne aspekty planowania kariery. Znajdują się w  niej ogólne informacje, które mogą okazać się przydatne w wychowaniu dzieci do pracy bez względu na ich wiek. W rozdziale „Rola stadiów rozwoju w planowaniu kariery” zaprezentowane są czynniki wyboru kariery poprzez opis zjawisk charakterystycznych dla wzrostu i  dojrzewania, które stanowią o  specyfice formułowanych przez młodych ludzi planów życiowych. Rozdział drugi zwraca uwagę na rolę uwarunkowań biologicznych, na przykład takich jak typ układu nerwowego, oraz psychologicznych wynikających z predyspozycji, talentów, zainteresowań i wartości wyznawanych przez dziecko.

W rozdziale „Czynniki zewnętrzne rozwoju zawodowego” mowa jest o drugiej grupie uwarunkowań lokujących się niejako poza dzieckiem, takich jak możliwości i  ograniczenia, jakie stwarza współczesny świat. W rozdziale kolejnym „Rodzice jako doradcy swoich dzieci” autorzy koncentrują się na opisaniu elementów ważnych, składających się na kooperację rodzica z dzieckiem. Rozdział „Podstawy współpracy z dziećmi” oraz następny „Jak być motywującym rodzicem” omawiają sposoby zachęcania dziecka do działań poprawiających jego funkcjonowanie szkolne, które w efekcie mają spowodować wzrost jego aktywności oraz wiary we własne możliwości i  zdolności. Rozdział siódmy poświęcony jest budowaniu pozytywnej relacji rodzice–dziecko.

http://www.famico.eu/images/books/Book%20for%20parents_PL.pdf

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, (2013)

Scenariusze zajęć dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Opis: Zestaw różnorodnych scenariuszy warsztatów, umożliwiających praktyczne doskonalenie najważniejszych kompetencji psychospołecznych uczniów. Zbiór stanowi próbę syntezy zagadnień z obszaru wychowania, profilaktyki i doradztwa zawodowego.

http://cdzdm.pl/wp-content/uploads/2014/09/Scenariusze-zajec-dla-szkol-gimnazjalnych-i-ponadgimnazjalnych.pdf

Druczak K., Minta J., (2013)

Poradnictwo zawodowe w gimnazjum

Opis: Publikacja skierowana jest do nauczycieli, którzy pracują z młodzieżą uczącą się w gimnazjum. Jest jedną z propozycji wspierania gimnazjalistów w planowaniu przez nich własnych ścieżek edukacyjno-zawodowych. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi nauczycieli przedmiotów na zagadnienia z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego, które mają charakter ponadprzedmiotowy i w różnym wymiarze są obecne w edukacji.

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=poradnictwo-zawodowe-w-gimnazjum.pdf

Paszkowska-Rogacz A., (2015)

Doradztwo zawodowe obejmujące pracę z rodzicami. Poradnik dla doradców zawodowych

Opis: Podręcznik ten został opracowany dla doradców zawodowych pracujących w szkołach i poradniach a także dla nauczycieli, którzy postanowili pracować nie tylko z dziećmi, ale i z ich rodzinami. Stanowi on zestaw informacji niezbędnych do zbudowania dobrego kontaktu pomiędzy doradcami a rodzicami, do zmotywowania rodziców do działania, ustanawiania celów, rozwijania umiejętności oraz cech charakteru pomagających dokonywać analizy własnej kariery i dokonywać dobrych wyborów edukacyjnych i zawodowych. Podręcznik został podzielony na dwie części – w pierwszej doradcom przekazywany jest pakiet podstawowych informacji, część druga umożliwia im rozwinięcie własnych umiejętności. Może być ona również traktowana jako element do indywidualnej pracy nad samym osobą, pracy z rodzicami lub jako inspiracja do dzielenia się z innymi własnymi doświadczeniami.

http://www.famico.eu/images/books/Book%20for%20counsellors_PL.pdf

Praca zbiorowa, (2006)

Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów

Opis: Poruszone zostały zagadnienie związane z psychospołecznym rozwojem człowieka (wybrane teorie). Wskazano czynniki indywidualne i społeczne warunkujące podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych oraz czynniki warunkujące rozwój zawodowy jednostki. Do części teoretycznej dołączono bogaty zestaw ćwiczeń.

http://www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=mat_metod-dydakt.pdf

http://www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=plyta.zip

Sołtysińska G., Woroniecka J., (2001)

Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu

Opis: Materiały metodyczne wspomagające wychowawców i pedagogów szkolnych w realizacji zadań z zakresu orientacji zawodowej z uczniami gimnazjum. Poszczególne zagadnienie (tematy) zawierają treść wprowadzającą (mini wykład) i przykładowe ćwiczenia.

http://www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=Przygotowanie-uczniow-gimnazjum-do-wyboru-zawodu.pdf

Dorota Pisula

ABC doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza

Opis: Publikacja stanowi połączenie zagadnień dotyczących: relacji doradcy z uczniem, charakterystyki klienta rozmowy doradczej w wieku szkolnym, etapów i wymogów formalnych rozmowy doradczej oraz warsztatu pracy i wiedzy przydatnej w rozmowie doradczej, jak również wniosków opracowanych na podstawie praktycznych doświadczeń doradców zawodowych pracujących w szkołach. Wnioski i informacje zostały zebrane podczas szkoleń dotyczących problematyki rozmowy doradczej prowadzonych w KOWEZiU w latach 2006–2009.

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=rozmowa_doradcza.pdf

Bożena Wojtasik, (2011)

Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli

Opis: Publikacja ta adresowana jest do nauczycieli, którzy chcą uczestniczyć w kreowaniu kariery życiowej swoich uczniów. Rozdział I nakreśla teoretyczne podstawy poradnictwa kariery. W rozdziale II omówione są zagadnienia związane z poradnictwem kariery dla młodzieży w resorcie edukacji. W rozdziale III są przedstawione metody działania nauczyciela jako doradcy kariery zarówno w indywidualnym, jak i grupowym poradnictwie.

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=podstawy_poradnictwa_kariery.pdf

Małgorzata Rosalska, (2012)

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy

Opis: Książka adresowana jest do wszystkich tych, którzy wspierają inne osoby w planowaniu i realizowaniu planów edukacyjnych oraz zawodowych. Celem publikacji jest wzmacnianie kompetencji doradczych w obszarze związanym z diagnostyką. Zaprezentowano propozycje modeli, schematów diagnostycznych oraz metody, które mogą być wykorzystywane zarówno przez profesjonalnych doradców, jak i nauczycieli czy wychowawców

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=warsztat-diagnostyczny.pdf

Joanna Minta, (2012)

Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery

Opis: Celem publikacji jest przybliżenie wybranych koncepcji poradnictwa kariery, oraz przedstawienie elementów warsztatu pracy doradcy kariery, które szczególnie mogą pomóc młodym ludziom i wszystkim, którzy ich wspierają w procesie projektowania i realizacji kariery. Przedstawiono także przykłady konkretnych 30zadań i ćwiczeń, które można wykorzystać w poradnictwie kariery.

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=od-aktora-do-autora.pdf

Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Pfeiffer, (2014)

Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania

Opis: Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie szkołom i placówkom systemu oświaty oraz ich organom prowadzącym przykładów realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. W tym przedstawiono narzędzia diagnostyczne.

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=doradztwo-edukacyjno-zawodowe.pdf

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=doradztwo-edukacyjno-zawodowe.epub

Dołęga-Herzog H., Rosalska M., (2014)

Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu. Propozycje rozwiązań metodycznych

Opis: Publikacja adresowana jest do doradców zawodowych, wychowawców, nauczycieli oraz wszystkich osób, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. Ta publikacja ma służyć nie tylko wskazaniu nowych sposobów pracy, ale także zainspirować do adaptowania sprawdzonych już rozwiązań metodycznych do pracy z uczniem w procesie projektowania jego przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Główną intencją jest wskazanie szerokich możliwości wykorzystywania różnorodnych metod i technik w pracy w obszarze doradztwa edukacyjnego i zawodowego.

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=wykorzystanie-metod-kreatywnych.pdf

Anna Jaskulska, (2015)

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pomaganie z pasją

Opis: Publikacja jest praktycznym przewodnikiem w pracy doradcy edukacyjno-zawodowego. Powstała ona na gruncie prowadzonej wieloletniej praktyki poradniczej. Dostarcza narzędzi i metod, które wykorzystać mogą w swojej pracy początkujący psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi lub osoby z dłuższym stażem, które chcą wzbogacić swój warsztat pracy. Skierowana jest szczególnie do pracowników prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=poradnictwo_edukacyjne.pdf

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=poradnictwo_edukacyjne.epub

Karty kwalifikacji

W pakiecie znajdują się opisy do następujących kwalifikacji: A71, A72, A73, A74,E32, E.33, E.34, E.35, M.46, M.47, M.48, R.27, T.18

Każda z kart zawiera opis kwalifikacji, czynności zawodowe, warunki pracy, możliwe miejsca zatrudnienia, cechy dobrego pracownika i dodatkowe przydatne umiejętności, wymagania i przeciwskazania zdrowotne, ścieżki uzyskania i potwierdzania kwalifikacji oraz możliwości dalszego kształcenia.

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=karty_zawodow.zip

Barbara Górka, (2015)

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych

Opis: Publikacja skierowana jest do doradców zawodowych i innych specjalistów, zaangażowanych w kreowanie procesu poradniczego w ww. placówkach. Książka z jednej strony ukazuje kontekst pracy doradcy w świetle najnowszych badań i raportów w obszarze szans i barier, stojących przed absolwentami placówek specjalnych. Z drugiej strony jest praktycznym poradnikiem na temat organizacji efektywnego procesu poradnictwa dla uczniów i wychowanków z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=poradnictwo_dla_dzieci.pdf

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=poradnictwo_dla_dzieci.epub

Małgorzata Rosak, (2015)

Informacja edukacyjno-zawodowa dla publicznych bibliotek pedagogicznych

Opis: Publikacja skierowana jest do pracowników bibliotek pedagogicznych. Przybliża ona temat wspomagania innych instytucji edukacyjnych przez biblioteki pedagogiczne w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. W opracowaniu można znaleźć informacje na temat aktów prawnych regulujących działanie doradztwa edukacyjnego, obszarów i tematów z jakimi mogą się zgłaszać do biblioteki nauczyciele szukający wsparcia oraz bogatą bazę informacji gdzie szukać nieodpłatnych publikacji, narzędzi i innych materiałów mogących wesprzeć pracę doradcy czy innego nauczyciela realizującego w szkole zajęcia z doradztwa. Celem publikacji jest ukazanie biblioteki pedagogicznej jako miejsca, w którym znajdują się zbiory przydatne w pracy doradczej, po drugie jako miejsca spotkań osób zainteresowanych doradztwem w ramach sieci wsparcia a także jako źródło inspiracji do własnych działań w tym temacie.

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=informacja_edukacyjno-zawodowa_dla_publicznych_bibliotek_pedagogicznych.pdf

Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym
Materiały poseminaryjne.

Opis: Celem książki jest wskazanie na wybrane, podstawowe aspekty diagnozy w doradztwie zawodowym. Zaprezentowano rodzaje diagnoz oraz metody diagnozowania. Zwrócono uwagę także na to, jak doradcy zawodowi mogą profesjonalnie i odpowiedzialnie budować, rozwijać własne kompetencje zawodowe w obszarze diagnostyki.

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=KOWEZIU-Internet-72-DPI.pdf

Grażyna Sołtysińska

ABC doradcy zawodowego. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Materiały dla szkolnego doradcy zawodowego

Opis: Celem publikacji jest wsparcie doradców zawodowych w udzieleniu uczniom porad edukacyjno-zawodowych. W książce zostały omówione najczęściej występujące schorzenia i nieprawidłowości w stanie zdrowia, przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodów, wskazówki do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami i ich rodzicami.

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=poradnictwo_zawodowe_dla_osob_niepelnosprawnych.pdf

Dorota Pisula

Poradnictwo kariery przez całe życie

Opis: Zadaniem publikacji jest wzbogacenie warsztatu pracy osób zajmujących poradnictwem kariery o wskazówki i propozycje metodyczne do pracy z osobami w różnym wieku i na poszczególnych etapach rozwoju edukacyjno-zawodowego. Przedstawiony materiał ma na celu zainspirowanie doradcy do rozwoju warsztatu pracy, wzbogacenie kontaktu z klientem o nowe elementy, rozszerzenie zakresu prowadzonego poradnictwa i jeszcze lepsze dopasowanie go do specyfiki oraz potrzeb jednostki. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=poradnictwo_kariery_przez_cale_zycie.pdf

Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., (2004)

Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym

Opis: Odbiorcami publikacji są doradcy zawodowi. Zawiera ona dwie części o charakterze teoretycznym i jedną o charakterze praktycznym. Uzupełnienie części teoretycznej stanowią prezentacje na płycie CD, które prowadzący zajęcia grupowe mogą wykorzystać podczas zajęć z uczestnikami grupy. Część warsztatowa składa się z opisów ćwiczeń, do których dołączone są materiały, które prowadzący zajęcia mogą modyfikować bądź powielać według własnych potrzeb.

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=metody-pracy-z-grupa-w-poradnictwie-zawodowym.pdf

Paszkowska-Rogacz A., (2003)

Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych

Opis: Tematem książki są koncepcje teoretyczne, które wpłynęły na rozwój doradztwa zawodowego na świecie oraz stały się podstawą działań praktycznych doradców zawodowych. Przedstawione w niej analizy różnorodnych nurtów naukowych zakładają rozwijanie mitu o istnieniu jednego najlepszego sposobu objaśniania zjawiska wyboru zawodu. Publikacja pozwala również na lepsze poznanie i stosowanie różnorodnych teorii w pracy. Książka ta jest próbą syntezy i kompleksowego podejścia do doradztwa zawodowego. Zawarto w niej zarówno kontekst chronologiczny jak również ukazano podobieństwa miedzy poszczególnymi podejściami. W pracy tej ujęto również zapowiedzi nowych tendencji w doradztwie zawodowy.

http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=psychologiczne-podstawy-wyboru-zawodu.pdf

Międzynarodowy zbiór metod z zakresu doradztwa zawodowego w ujęciu grupowym

Zbiór metod i technik wspomagających pracę doradcy zawodowego

Opis: na stronie przedstawiono rezultaty projektu Leonardo da Vinci – NAVIGUIDE, który miał na celu transfer i rozbudowanie międzynarodowej bazy stanowiącej zbiór metod i technik wspomagających pracę doradcy zawodowego, należący do austriackiego Publicznego Biura Pośrednictwa Pracy - AMS (www.ams-forschungsnetzwerk.at ). Zbiór ten został opracowany w latach 2008 - 2010 i zawiera ponad 400 metod dotyczących grupowego doradztwa zawodowego. NAVIGUIDE przekształci ten katalog metod doradczych we wspólną bazę wiedzy dla doradców zawodowych w Europie. Grupą docelową projektu są doradcy zawodowi oraz specjaliści z obszaru doradztwa personalnego, ukierunkowanego na rozwój kariery zawodowej.

www.naviguide.net

Wyszukiwarka projektów konkursowych

Wyszukiwarka zasobów edukacyjnych stanowiących rezultaty – produkty powstałe w wyniku realizacji projektów konkursowych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wyszukiwarka zawiera liczne materiały metodyczne i narzędzia diagnostyczne z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Link: https://zasobyip2.ore.edu.pl/

SCHOLARIS – portal otwartych zasobów edukacyjnych ORE

Liczne scenariusze z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej, z uwzględnieniem zajęć dla rodziców i świetlicowych. Wiele produktów zostało wypracowanych w ramach konkurów PO KL. Portal zawiera też liczne materiały metodyczne z zakresu doradztwa i poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

Dostęp: www.scholaris.pl

Nazwa zasobu

Opis

Kotwice kariery

Opis: W ramach projektu zespół ekspertów opracował kompleksowe narzędzie do diagnozowania predyspozycji zawodowych uczniów zdolnych. Na materiały składają się:

 • Narzędzie diagnostyczne dla uczniów I, II i III klasy gimnazjum „Kotwice mojej kariery„ autorzy: Dorota Filipiuk, Anna Koperwas, Tomasz Knopik, Ewelina Pękalska.
 • Poradnik dla uczniów „Punkt ciężkości” – redakcja Tomasz Knopik, autorzy: Tomasz Knopik, Ewelina Pękalska, Anna Koperwas, Dorota Filipiuk. Lublin 2015.
 • Poradnik dla nauczycieli i doradców zawodowych „Kotwice kariery” – redakcja Tomasz Knopik, autorzy: Tomasz Knopik, Ewelina Pękalska, Anna Koperwas, Dorota Filipiuk. Lublin 2015,
 • Film „Moje pasje”, Lublin 2015 na film składa się 7 odcinków których bohaterowie reprezentują poszczególne kotwice kariery. Propozycja wykorzystania filmów w procesie doradczym znajduje się w poradniku „Kotwice kariery”.
 • Aplikacja mobilna z ćwiczeniami „Strefa Rozwoju” autorzy: Dorota Filipiuk, Anna Koperwas, Tomasz Knopik, Ewelina Pękalska
 • Broszura dla rodziców „Moje dziecko jest zdolne. Poradnik dla odpowiedzialnych rodziców gimnazjalistów” – publikacja, broszura, redakcja Tomasz Knopik, autorzy: Tomasz Knopik, Ewelina Pękalska, Anna Koperwas, Dorota Filipiuk, Lublin 2015.

www.kotwice.lechaa.pl

Talent Game – Metodyka i narzędzia badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów Gra edukacyjno-diagnostyczna Tajemnica Aeropolis

Opis: Narzędzia – diagnostyczno-edukacyjnej w formie gry komputerowej, wspomaga uczniów w rożnych kategoriach wiekowych (7+, 12+, 16+) w poszukiwaniu i rozwijaniu talentów oraz w podejmowaniu kluczowych wyborów życiowych.

Pobranie gry - talentgamedownload.pl; http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/multimedia

Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ

Opis: narzędzie służące do diagnozy i autodiagnozy zainteresowań zawodowych uczniów ze wszystkich grup wiekowych, a w szczególności – uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum oraz 18-letniej młodzieży. Narzędzie odpowiadać ma na potrzeby doradców i uczniów, szczególnie tych, którzy kończą pewien etap edukacji i stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia lub pracy.

http://scholaris.pl/zasob/104019

Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień Wobec Świata

Opis: Kwestionariusz KNIIŚ służy do badania relacji ze światem, innymi ludźmi i z samym sobą, zaś przeznaczony jest (w tej wersji) do badania młodzieży w wieku gimnazjalnym, czyli może być wykorzystywany do badania w klasach 1-3 gimnazjum. Dostępny jest „Podręcznik testu – wersja dla uczniów szkoły gimnazjalnej”.

http://www.wybieramzawod.pl/public/poradniki/Podr_NIIS_GIM.pdf; http://www.wybieramzawod.pl/

DIAPREZAMUS - pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży (gimnazjum)

Opis: Pakiet diagnostyczno-metodyczny zawiera:

 • Kwestionariusz Predyspozycji i Zainteresowań Zawodowych (wersja PDF)
 • Aplikację do zainstalowania na komputerze zawierającą materiały metodyczne dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców
 • Instrukcję obsługi aplikacji

http://scholaris.pl/zasob/66985

Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań gwarancją życiowego sukcesu - pakiet edukacyjny (gimnazjum)

Opis: W skład pakietu wchodzą:

 • testy w wersji PDF
 • Poradnik metodyczny zawierający przykładowe scenariusze lekcji
 • publikacja Moja ścieżka do kariery - krótkie poradniki zawierające podstawowe informacje dotyczące planowania kariery i rozpoznawania predyspozycji zawodowych w zależności od etapu rozwoju na jakim znajduje się uczeń

http://scholaris.pl/zasob/66989

Kompetentny Doradca Zawodowy – podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców zawodowych i nauczycieli

Opis: Materiały metodyczne wypracowane w projekcie:

 • Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy uczniów? Poradnik dla doradców zawodowych
 • Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy uczniów? Poradnik dla nauczycieli
 • Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla gimnazjalistów
 • Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy swojego dziecka? Poradnik dla rodziców
 • Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Kwestionariusz Osobowości i Myślenia Twórczego (KOMT). Podręcznik testu. książka użytkownika (wersje dla uczniów gimnazjum i liceum)
 • Skala Zdolności Specjalnych (SZS). Podręcznik testu z książka użytkownika (wersje dla uczniów gimnazjum i liceum)
 • Materiały szkoleniowe z zakresu wykorzystania narzędzi diagnostycznych
 • Zestaw ćwiczeń Wyodrębniona część publikacji: poradnik dla nauczycieli w celu swobodnego kopiowania
 • Narzędzia do diagnozy (gimnazjum, liceum) KOMT (Kwestionariusz Osobowości i Myślenia Twórczego) SZS (Skala Zdolności Specjalnych)
 • Plik pomocniczy umożliwiający automatyczne zliczanie wyników w poszczególnych podskalach i wymiarach dla narzędzi KOMT i SZS

http://www.abcdoradcyzawodowego.pl/

Labirynt zawodów

Opis: Celem projektu Labirynt zawodów było stworzenie niewerbalnego testu predyspozycji i zainteresowań zawodowych (w 3 wersjach wiekowych – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz multimedialnych zasobów informacji zawodowej, które będą mogły być wykorzystywane w procesie planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej uczniów, przez doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli, a także samodzielnie przez uczniów i ich rodziców.

Niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów wraz z multimedialnymi zasobami informacji zawodowej.

http://labirynt-zawodow.progra.pl/

QUO-VADIS

Opis: QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy, którego celem jest stworzenie programu komputerowego – nowego narzędzia do badania zainteresowań zawodowych oraz społeczno-emocjonalnych, motywacyjnych i poznawczych kompetencji uczniów i osób dorosłych. Opracowany przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. W zakładce „Materiały do pobrania” udostępnione są m.in.: przewodnik dla ucznia, scenariusze zajęć dla gimnazjalistów i dorosłych, gry symulacyjne dla gimnazjalistów i dorosłych

http://www.quovadis.swps.pl/

Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego

Opis: Pakiet narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspierających proces planowania ścieżki edukacyjnej dzieci i młodzieży (od szkoły podstawowej do ponadgimnazjalnej).

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/vademecum-doradztwa-zawodowego

Perspektywy edukacyjno-zawodowe – narzędzie diagnozy, edukacji i aktywizacji zawodowej

Opis: Celem projektu było stworzenie i dostarczenie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych narzędzi i materiałów metodycznych wspomagających świadome kształtowanie ścieżek edukacyjno-zawodowych i podejmowanie decyzji w zakresie dalszego kształcenia i zatrudnienia. Produkty projektu kierowane są także do doradców zawodowych, nauczycieli oraz rodziców.

Diagnoza zainteresowań zawodowych, potencjału zawodowego oraz kompetencji przedsiębiorczych uczniów oraz generująca rekomendacje zawodowe.

http://www.perspektywy3d.pl/

Testy i kwestionariusze zawodowe

Opis: Zestaw testów i kwestionariuszy, w tym m.in.:

 • TEST Inteligencji Emocjonalnej GOLEMANA
 • Test preferencji zawodowych
 • Zainteresowania i predyspozycje zawodowe
 • Jakie studia? Test na zainteresowania
 • Kwestionariusz zainteresowań zawodowych
 • Poznaj swój typ osobowości – test zawodowy
 • Test osobowości – poznaj swój profil zawodowy
 • Test temperamentu
 • Test zdolności zawodowych

http://testy-zawodowe.pl/

Test na określenie wiodącego kanału przyswajania informacji

Opis: Test określa wiodący kanał przyswajania informacji: wizualny, audytywny, kinestetyczny

http://www.gimmaniowy.czorsztyn.iap.pl/doradztwo/testy/09.pdf

Od Szkoły Do Kariery: Metodologia doradztwa zawodowego ukierunkowanego na ucznia, z wykorzystaniem narzędzia Career Path Test (CPT)

Opis: Narzędzie S2CPT („Od szkoły do kariery”) opracowane zostało w odniesieniu do trzech przestrzeni: zwiększenia wiedzy o samym sobie, poznania środowiska pracy, a także kształtowania umiejętności podejmowania skutecznych decyzji dotyczących drogi zawodowej. W ramach projektu opracowano:

 • PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY
 • Ćwiczenia wspierające kierowanie karierą
 • przewodnik wdrażania (doskonalenie zawodowe)

http://www.s2cpt.eu/default.aspx

Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym

Opis: Projekt swoim działaniem obejmuje wsparcie ukierunkowane na ułatwienie uczniom dostępu do usług w zakresie poradnictwa zawodowego i edukacyjnego. W ramach projektu opracowano Kalejdoskop Kariery - narzędzie diagnostyczne i materiały metodyczno-wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów w wieku 13+ i uczniów dorosłych. Wsparciem objęte zostały szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne, szkoły specjalne oraz instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe.

www.klockikariery.ore.hm.pl

Scenariusze zajęć: Doradztwo zawodowe

Opis: Zestaw scenariuszy zajęć z doradztwa zawodowego w zakresie określenia własnego bilansu opracowany w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.

http://www.zawodowamalopolska.pl/Partnerzy/Documents/pakiety%20edukacyjne/Doradztwo%20zawodowe%20-%20scenariusze.pdf

EIPD – Indywidualny Plan Działania

Opis: Służy do tworzenie indywidualnych planów kariery edukacyjno-zawodowej. EIPD to system dedykowany specjalistom rynku pracy działającym w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy (doradcom zawodowym, liderom klubów pracy i pośrednikom pracy).

Dzięki EIPD w obrębie jednego środowiska WWW, udostępniamy młodzieży, doradcom zawodowym, liderom klubów pracy oraz pośrednikom pracy:

 • Formularz IPD - główne narzędzie pracy doradcy zawodowego wyposażone w funkcje umożliwiające zachowanie trwałości i ciągłości doradztwa w czasie
 • Narzędzie diagnostyczne IPOZ - służące określeniu podstawowych orientacji zawodowych
 • Rekomendację zawodową odbiorcy - list polecający, referencje zawodowe, wystawiane odbiorcom wsparcia przez doradcę zawodowego za pomocą EIPD
 • Generator CV - narzędzie umożliwiające opracowywanie CV samodzielnie lub z pomocą specjalisty
 • Generator listu motywacyjnego - narzędzie pozwalające łatwe i szybkie stworzenie listu motywacyjnego samodzielnie lub z pomocą specjalisty
 • Bazę punktów wsparcia OHP: Młodzieżowych Centrów Kariery, Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, Klubów Pracy, Punktów Pośrednictwa Pracy, Młodzieżowych Punktów Pracy - baza miejsc, w których młode osoby poszukujące pracy otrzymają profesjonalne wsparcie
 • Bazę danych pracodawców - dzięki której znajdziesz pracodawcę w okolicy lub gdziekolwiek zechcesz
 • Bazę danych szkół i placówek edukacyjnych - dzięki której znajdziesz optymalne miejsce do rozwoju edukacyjno-zawodowego
 • Informatory i poradniki z istotnymi wskazówkami dla osób poszukujących pracy - czyli gdzie szukać pracy, jak się przygotować, jak się zachować na rozmowie rekrutacyjnej i wiele innych cennych porad.
 • Odnośnik do serwisu młodzieżowych biur pracy - bezpośrednie łącze do serwisu pośredników pracy OHP.

https://www.eipd.pl/

Perspektywy edukacyjno-zawodowe – narzędzie diagnozy, edukacji i aktywizacji zawodowej

Opis: PLANER KARIERY - do planowania kariery edukacyjno-zawodowej).

http://www.perspektywy3d.pl/

Vademecum Talentu - zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów - pakiet edukacyjny (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponad gimnazjalna)

Opis: Vademecum zawiera narzędzia ułatwiające gromadzenie i porządkowanie informacji związanych z rozwojem zawodowym ucznia, jak też przygotowanie planów jego kariery zawodowej oraz kontrolowanie ich realizacji. Zasoby:

 • Vademecum Talentu. Podręcznik mentora
 • Informatory dla użytkowników metody
 • Portfolio Vademecum Talentu - podręczniki dla uczniów różnego typu szkół
 • Scenariusze zajęć grupowych
 • Testy
 • Przewodniki po wolnym czasie

http://scholaris.pl/zasob/66993; http://scholaris.pl/zasob/66992; http://scholaris.pl/zasob/66994;

Podejmowanie decyzji - scenariusz

Opis: W pierwszej części zajęć uczniowie zajmują się analizą „pola sił” – sprawdzają, jakie argumenty „za” i „przeciw” mają na nich największy wpływ.

W drugiej części zajęć analizują cały proces decyzyjny – od sformułowania problemu, przez zbieranie informacji, badanie „pola sił” do wyboru najtrafniejszego rozwiązania.

http://scholaris.pl/zasob/48167

Wyznaczanie celów według metody SMART (scenariusz lekcji)

Opis: scenariusz lekcji dotyczącej wyznaczania celów według metody SMART [specyficzne potrzeby edukacyjne].

http://scholaris.pl/zasob/106943

Wyznaczanie celów według metody SMART (zasoby multimedialne)

Opis: Zasoby multimedialne dla scenariusza lekcji dotyczącej wyznaczania celów według metody SMART [specyficzne potrzeby edukacyjne].

http://scholaris.pl/zasob/106944

Scenariusz „Co dalej? Planuję swoją karierę edukacyjno-zawodową”

Analiza SWOT (scenariusz lekcji)

Opis: Scenariusz lekcji dotyczącej analizy SWOT [specyficzne potrzeby edukacyjne].

http://scholaris.pl/zasob/106961

Analiza SWOT (zasoby multimedialne)

Opis: Zasoby multimedialne dla scenariusza lekcji dotyczącej analizy SWOT [specyficzne potrzeby edukacyjne].

http://scholaris.pl/zasob/106962

Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO-08

Opis: opracowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), rekomendowany przez EUROSTAT do stosowania w krajach Unii Europejskiej, stanowił podstawą do tworzenia polskiej Klasyfikacja zawodów i specjalności. Zawiera wykaz grup zawodów. Uwaga: Nie zawiera listy zawodów!

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

Opis: Strona Publicznych Służb Zatrudnienia, zawiera opisy zawodów wchodzące w skład klasyfikacji zawodów i specjalności. Na stronie udostępniony jest link do wyszukiwarki opisów zawodów. Opis składa się z nazwy zawodu, kodu, syntezy, wykazu zadań zawodowych oraz dodatkowych zadań zawodowych.

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci

Doradca 2012: Przewodnik po Zawodach

Opis: baza danych zarządzana przez MPiPS, zawiera opisy 573 zawodów.

Składowe opisu: Inna nazwa zawodu, Charakterystyka, Teczka, Rynek pracy (Liczba bezrobotnych, Liczba ofert pracy), Informacja lokalna, Profil zawodu, Przeciwwskazania.

https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody

Doradca 2012: Zawody przyszłości

Opis: baza danych zarządzana przez MPiPS, zawiera opisy 143 zawodów.

Składowe opisu: Inna nazwa zawodu, Charakterystyka, Teczka, Rynek pracy (Liczba bezrobotnych, Liczba ofert pracy), Informacja lokalna, Profil zawodu, Przeciwwskazania, Trendy zawodu przyszłości

https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?action=listazp

Standardy kwalifikacji i kompetencji zawodowych

Opis: Baza standardów kompetencji/kwalifikacji zawodowych jest prowadzona przez Departament Rynku Pracy MPiPS. Baza zawiera: standardy kompetencji zawodowych dla 300 zawodów/specjalności, standardy kwalifikacji zawodowych dla 253 zawodów/specjalności oraz modułowe programy szkolenia zawodowego, przeznaczone do realizacji szkoleń dla 257 zakresów pracy.

www.kwalifikacje.praca.gov.pl

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

Opis: Ukazuje się w formie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2012 poz. 7 z późn. zm.) i zawiera wykaz zawodów kształconych w Polsce w ZSZ, technikum oraz szkole policealnej.

http://isap.sejm.gov.pl/(wyszukiwarka aktów prawnych na stronie SEJMU RP.

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga KOWEZiU, Warszawa 2013

Opis: Informator opracowano w ramach projektu "Euroguidance" współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".

http://www.euroguidance.pl/index.php?id=ksiazki.

IBE – Kwalifikacje

Opis: na stronie przedstawiono działania i rezultaty projektu systemowego „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie". W zakładce „Publikacje” dostępna jest Biblioteka KRK. Biblioteka to jedyny w swoim rodzaju zbiór publikacji polskich i zagranicznych związanych z tematyką Polskiej Ramy Kwalifikacji, ramy europejskiej oraz systemów kwalifikacji. W katalogu znajdują się opisy książek, czasopism i artykułów w formie drukowanej oraz elektronicznej. Dokumenty elektroniczne dostępne są głównie w formacie pdf.

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/publikacje

Deregulacja dostępu do zawodów

Opis: Opisy podjętych w Polsce działań ukierunkowanych na deregulację dostępu do zawodów regulowanych, czyli na likwidację zbyt wysokich i nieuzasadnionych barier dostępu do zawodów. Przedstawiono działania podjęty w ramach trzech transzy przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości zawierają zapisy dotyczące łącznie aż 246 zawodów: pierwsza transza – 51 zawodów, druga transza – 91 zawodów, trzecia transza – 104 zawody.

https://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/

Perspektywy edukacyjno-zawodowe – narzędzie diagnozy, edukacji i aktywizacji zawodowej

Opis: GALERIA ZAWODÓW - z multimedialnymi prezentacjami 194 zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

http://www.perspektywy3d.pl/

Główny Urząd Statystyczny

Opis: Jeden z obszarów danych statystycznych w GUS poświęcony jest rynkowi pracy. Znajdziemy w nim roczniki pracy, opisy aktywności ekonomicznej ludności Polski w poszczególnych kwartałach, informacje nt. zatrudnienia i wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wysokości emerytur i rent w poszczególnych latach i wiele innych opracowań.

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/

Obserwatoria rynku pracy

Opis: Cele obserwatoriów jest: realizacja badań, analiz pozyskiwanie i dostarczanie danych i informacji, dostarczanie rekomendacji i prognoz, nawiązywanie i pogłębianie współpracy z instytucjami prowadzącymi badania oraz innymi regionami w Polsce i Europie, zbieranie dobrych praktyk i upowszechnianie wypracowanej wiedzy .

Barometr zawodów

Opis: "Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. "Barometr" jest badaniem jakościowym. Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. Opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału spotykają się i wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach.

https://barometrzawodow.pl/strona-glowna/o-badaniu

Rejestr Agencji Zatrudnienia

Opis: Rejestr Agencji Zatrudnienia zawiera informacje o agencjach zatrudnienia. Uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem prowadzenia działalności przez agencje zatrudnienia.

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

Moja mapka zawodowa scenariusze zajęć

Opis: Zestaw scenariuszy z zakresu:

 • Zajęcia grupowe z zakresu informatyzacji zawodowej i rynku pracy
 • Program Aktywności Społeczno-Zawodowej
 • Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości
 • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe
 • Indywidualne Specjalistyczne Poradnictwo Zawodowe
http://www.pfrr.pl/file?path=attachment.path&id=mapka_podrecznik.pdf

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

Opis: Wykaz aktów prawnych ze zmianami w klasyfikacji zamieszczono na stronie KOWEZiU. Klasyfikacja może być pomocna przy tworzeniu ścieżek rozwoju edukacyjno-zawodowego.

http://www.koweziu.edu.pl/klasyfikacja-zawodow

Podstawy programowe kształcenia w zawodach

Opis: Kształcenie zawodowe w zawodach wpisanych do Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego prowadzone jest w oparciu o Podstawę programową kształcenia w zawodach, które są udostępnione w formie „poskładanej” na stronie KOWEZiU. Zawierają informacje nt. kształcenia, wykazu do opanowania efektów uczenia się.

http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz

Przykładowe programy nauczania dla zawodu

Opis: programy nauczania w układzie przedmiotowym i modułowym są materiałami przykładowymi opracowanymi przez KOWEZiU.

http://www.koweziu.edu.pl/ppn

Baza szkół i placówek oświatowych SIO

Opis: Parametry wyszukiwania w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych umożliwiają wyszukiwanie szkół, placówek wg regonu, organu prowadzącego, położenia, typu szkół lub placówki, statusu, miejsca w strukturze organizacyjnej, kategorii uczniów, zawodów itp. Dane w wyszukiwarce aktualizowane są raz w tygodniu.

https://sio.men.gov.pl/index.php/rspo

Doradca 2012: Instytucje edukacyjne i kierunki kształcenia

Opis: baza danych zarządzana przez MPiPS, zawiera opisy 6774 instytucji edukacyjnych.

Umożliwia wyszukanie informacji z uwzględnieniem:

 • typ instytucji,
 • nazwy kierunków kształcenia,
 • do jakiego zawodu prowadzi kształcenie,
 • rodzaj kształcenia,
 • tryb nauki,
 • możliwości nauki dla niepełnosprawnych.

https://doradca.praca.gov.pl/d2k5_edung/edukacja

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Opis: Rejestr Instytucji Szkoleniowych stanowi wyodrębnioną część portalu: System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów (STOR). Portal STOR oprócz RIS zawiera również Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ) oraz Rejestr Akredytacji EURES (RPA EURES).Instytucja szkoleniowa może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy po dokonaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Wyszukiwarka Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Opis: Wyszukiwarka kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) opracowana przez KOWEZiU jest na podstawie deklaracji składanych do Systemu Informacji Oświatowej przez publiczne i niepubliczne szkoły zawodowe i placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego.

http://www.koweziu.edu.pl/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe

WybierzStudia.nauka.gov.pl

Opis: W wyborze ofert polskich uczelni pomaga portal WybierzStudia.nauka.gov.pl. Opiera się na oficjalnych danych o szkolnictwie wyższym POL-on – bazie danych z informacjami o jednostkach naukowych w Polsce, ocenie kierunków studiów dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną – instytucję oceniającą poziom kształcenia oraz działalność jednostek naukowych, ocenie działalności naukowej dokonywanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych – instytucję oceniającą jakość działalności naukowej oraz badawczej jednostek naukowych, a także na informacjach przesłanych przez same uczelnie.

http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/