doradztwo edukacyjno-zawodowe

postaw na przyszłość

Przydatne linki

 • 1. Sektor edukacji/oświaty:

  1. Ministerstwo Edukacji Narodowej
   W serwisie aktualne informacje o polityce edukacyjnej w Polsce, w tym regulacje prawne, wiadomości o kształceniu zawodowym. Osobna zakładka zawiera wiadomości dla rodziców.
  2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   Na stronie można znaleźć rzetelne i aktualizowane na bieżąco informacje na temat kierunków studiów w Polsce. Portal należy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  3. Centralna Komisja Egzaminacyjna
   Przygotowuje i przeprowadza zewnętrze egzaminy potwierdzające określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje na poziomie gimnazjalnym, maturalnym, a także egzaminy zawodowe. Częścią systemu egzaminów zewnętrznych są też okręgowe komisje egzaminacyjne.
  4. Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
   Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12 maja 2016 r. został utworzony Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W jego skład wchodzi dziesięciu ministrów resortowych, a ponadto minister w Kancelarii Premiera. Zespołowi przewodniczy Minister Edukacji Narodowej. Zespół monitoruje proces wdrażania oraz funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który ma być spójny z założeniami, na których oparte są ramy kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej. Informacje o pracy zespołu znajdują się na portalu ZSK.
  5. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)
   Instytucja ta pełni rolę krajowego punktu koordynacyjnego ds. europejskich ram kwalifikacji.  Zajmuje się  m.in. wysyłaniem polskich studentów na stypendia zagraniczne.
  6. Instytut Badań Edukacyjnych
  7. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • 3. Społeczności lokalne:

  1. Portal Samorządowy
   Strona Związku Miast Polskich zawiera informacje ogólnopolskie i regionalne z 16 województw. Osobne zakładki poświęcono m.in. zagadnieniom edukacji, pracy, wydarzeniom lokalnym, inwestycjom, społeczeństwu informacyjnemu.
 • 4. Instytucje i organizacje międzynarodowe

  1. CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training
   Rolą centrum jest wspieranie Komisji Europejskiej w promocji i rozwoju szkolenia oraz doskonalenia zawodowego na poziomie Unii Europejskiej (UE). CEDEFOP podnosi świadomość i poziom wiedzy na temat roli kształcenia oraz szkolenia zawodowego w ramach polityki uczenia się przez całe życie.
  2. ReferNet
   ReferNet to sieć instytucji stworzona przez Cedefop w 2002 roku w celu zbierania informacji i monitorowania zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE , Islandii i Norwegii.
  3. International Association for Educational and Vocational Guidance
  4. ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network
  5. EPALE
   EPALE to ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa skierowana do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych. Głównym celem platformy jest stworzenie przestrzeni dla kadry edukacji dorosłych do dyskusji, dzielenia się wiedzą, współpracy a przez to do doskonalenia swoich kompetencji w obszarze edukacji dorosłych.
 • 5. Inne:

  1. Ogólnopolski serwis organizacji pozarządowych
   Największy w Polsce portal NGO, zawierający informacje z zakresu aktywności obywatelskiej, wywiady, poradniki, bazy fundacji i stowarzyszeń. To również platforma komunikacji – można tu znaleźć ogłoszenia o wolontariacie, oferty pracy, informacje o szkoleniach, głównie współfinansowanych ze środków unijnych.
  2. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
   Strona skupia informacje o formach innowacyjnego biznesu, start-upach, pomysłach na własną firmę. Można tutaj również znaleźć kalendarz bieżących wydarzeń i mapę Inkubatorów.