doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Przydatne linki

 • 1. Sektor edukacji/oświaty:

  1. Ministerstwo Edukacji i Nauki
   W serwisie aktualne informacje o polityce edukacyjnej w Polsce, w tym regulacje prawne, wiadomości o kształceniu zawodowym. Osobna zakładka zawiera wiadomości dla rodziców.
  2. Centralna Komisja Egzaminacyjna
   Przygotowuje i przeprowadza zewnętrze egzaminy potwierdzające określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje na poziomie gimnazjalnym, maturalnym, a także egzaminy zawodowe. Częścią systemu egzaminów zewnętrznych są też okręgowe komisje egzaminacyjne.
  3. Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
   Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12 maja 2016 r. został utworzony Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W jego skład wchodzi dziesięciu ministrów resortowych, a ponadto minister w Kancelarii Premiera. Zespołowi przewodniczy Minister Edukacji i Nauki. Zespół monitoruje proces wdrażania oraz funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który ma być spójny z założeniami, na których oparte są ramy kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej. Informacje o pracy zespołu znajdują się na portalu ZSK.
  4. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)
   NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze.
  5. Instytut Badań Edukacyjnych
  6. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  7. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)
   ORPEG wspiera i promuje naukę języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą.
 • 2. Obszar rynku pracy:

   1. Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii
    Na stronie można znaleźć informacje dotyczące rynku pracy, prawa pracy czy opieki społecznej. Serwis zawiera również wiadomości z zakresu funduszy europejskich oraz aktualnych działań MPRiT.
   2. Związek Rzemiosła Polskiego
    Informacje z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych, kształcenia zawodowego i nauczaniu zawodu.
   3. Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
    Na portalu można znaleźć przydane informacje dotyczące edukacji i pracy młodzieży do 25. roku życia, w tym porady, jak zdobyć pierwszą pracę, a także wiadomości na temat projektów obywatelskich i szkoleniowych. Na stronie przekierowanie do portali wojewódzkich OHP.
   4. Publiczne Służby Zatrudnienia
   5. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia – Zielona Linia
   6. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
    Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.
   7. Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to unikatowy w skali Polski i Europy monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy. Badania sektorowe kontynuowane są w projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II. Dzięki wynikom badań identyfikowane są najpilniejsze potrzeby kompetencyjne przedsiębiorców i niedopasowania rynku pracy w poszczególnych sektorach, wskazywane są także trendy oddziałujące na każdą branżę i wyzwania z jakimi muszą się mierzyć przedsiębiorcy. Badania realizowane są we współpracy z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji. Służą potrzebom Rad, przedsiębiorców oraz środowiska edukacji.
   8. Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Sektorowe Rady ds. Kompetencji to inicjatywy oddolne – branża dla branży. 17 wybranych rad umożliwia przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe.
 • 3. Społeczności lokalne:

  1. Portal Samorządowy
   Strona Związku Miast Polskich zawiera informacje ogólnopolskie i regionalne z 16 województw. Osobne zakładki poświęcono m.in. zagadnieniom edukacji, pracy, wydarzeniom lokalnym, inwestycjom, społeczeństwu informacyjnemu.
 • 4. Instytucje i organizacje międzynarodowe

  1. CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training
   Rolą centrum jest wspieranie Komisji Europejskiej w promocji i rozwoju szkolenia oraz doskonalenia zawodowego na poziomie Unii Europejskiej (UE). CEDEFOP podnosi świadomość i poziom wiedzy na temat roli kształcenia oraz szkolenia zawodowego w ramach polityki uczenia się przez całe życie.
  2. ReferNet
   ReferNet to sieć instytucji stworzona przez Cedefop w 2002 roku w celu zbierania informacji i monitorowania zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE , Islandii i Norwegii.
  3. International Association for Educational and Vocational Guidance
  4. ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network
  5. EPALE
   EPALE to ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa skierowana do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych. Głównym celem platformy jest stworzenie przestrzeni dla kadry edukacji dorosłych do dyskusji, dzielenia się wiedzą, współpracy a przez to do doskonalenia swoich kompetencji w obszarze edukacji dorosłych.
 • 5. Inne:

  1. Ogólnopolski serwis organizacji pozarządowych
   Największy w Polsce portal NGO, zawierający informacje z zakresu aktywności obywatelskiej, wywiady, poradniki, bazy fundacji i stowarzyszeń. To również platforma komunikacji – można tu znaleźć ogłoszenia o wolontariacie, oferty pracy, informacje o szkoleniach, głównie współfinansowanych ze środków unijnych.
  2. Platforma multimedialna (Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej)
  3. Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)
   Zintegrowany system kwalifikacji dotyczy tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie, a także pokoleń, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. W zintegrowanym systemie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym.
  4. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE)
   Platforma zawiera e-zasoby do kształcenia ogólnego na wszystkich etapach edukacyjnych oraz do kształcenia zawodowego. W zakładce Doradztwo zawodowe zamieszczono materiały multimedialne wspierające proces doradztwa zawodowego (filmy, informacje zawodoznawcze oraz materiały VR) prezentujące wybrane zawody szkolnictwa branżowego
  5. eTwinning 
   eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Tworzą ją nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujący z uczniami w wieku 3-19 lat, realizując online międzynarodowe projekty edukacyjne.
  6. Barometr Zawodów 
   Prognoza zapotrzebowania na pracowników. Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.
  7. Serwis dokariery.pl 
   Strona dokariery.pl prowadzona jest przez zespół Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM), które jest częścią Ochotniczych Hufców Pracy. Zamieszczane są tu informacje dotyczące: nauki zawodów i pierwszych kroków w pracy, poradniki, informacje o aktualnych trendach na rynku pracy oraz oferty pracy, staży i praktyk.
  8. Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej
   SDSiZ RP jest organizacją społeczną o charakterze pozarządowym,  zajmującą się profesjonalnie problematyką orientacji i poradnictwa zawodowego. Członkami Stowarzyszenia są specjaliści zajmujący się tematyką poradnictwa zawodowego w różnych instytucjach i resortach (między innymi: doradcy zawodowi, doradcy szkolni, doradcy pracy, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele akademiccy oraz socjologowie) mający w swoim dorobku dużą liczbę osiągnięć i opracowań. Źródło: https://sdsiz.com.pl/o-nas/
  9. Edukacja Ustawiczna Dorosłych Journal of Continuing Education 
   W czasopiśmie naukowym podejmowane są aktualne problemy naukowe z zakresu polskiej i międzynarodowej pedagogiki pracy, andragogiki oraz innych dyscyplin naukowych zajmujących się problemami człowieka w środowisku pracy. Źródło: https://edukacjaustawicznadoroslych.eu/index.php/pl/o-czasopismie
  10. Edukacja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 
   ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje projekty edukacyjne, w ramach których zapewnia bezpłatne materiały dydaktyczne oraz wsparcie merytoryczne dla nauczycieli. Każdy z projektów edukacyjnych ZUS dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są używane na danym etapie kształcenia: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, uczelnie.
  11. Edukacja z Narodowym Bankiem Polskim (NBP) 
   Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych (szkół podstawowych i ponadpodstawowych). Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów.