doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

Okładka Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

Mirosław Górczyński, Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga

ORE, Warszawa 2017, Wydanie II, zaktualizowane.


Informator opracowano w ramach projektu „Euroguidance” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
Wydruk i dystrybucję Informatora sfinansowano ze środków projektu „Edukacja dla pracy” wpółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.