doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Pomorskie samorządy w debacie o lepszej edukacji

Na zaproszenie dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Adama Krawca do Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku licznie przybyli przedstawiciele samorządów powiatowych. Spotkanie dotyczyło przedsięwzięcia ujętego w programie: „Aktywni Pomorzanie”, tj. kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnych rynków pracy.

Przy tej okazji nie można było pominąć tematyki aplikacji o środki unijne ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Samorządowcy z Pomorza poznali też szczegóły programu „Zdolni z Pomorza” oraz Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza.


Kurs na młodych zdolnych

„Zdolni z Pomorza” to zapoczątkowany w 2010 r. projekt „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”. Realizuje go Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W ocenie odbiorców – uczniów, nauczycieli i instytucji włączonych w program – jest on innowacyjny w podejściu do uzdolnień młodzieży, szeroko rozumianego wpływu środowiska i motywacji oraz samooceny samych zainteresowanych. Wspólnie wypracowano regionalny model wspierania uzdolnionych uczniów i pracujących z nimi nauczycieli. Jednym z komponentów tego modelu są Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego, których w województwie jest ponad dwadzieścia.

„Zdolni z Pomorza” to pozytywny przykład współpracy i realizacji idei – od elitarnych kuźni olimpijczyków do uspołecznionego systemu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych. W tym roku szkolnym program został poszerzony o nauki przyrodnicze i humanistyczne. Jak podkreślił dyrektor Adam Krawiec niemożliwa byłaby realizacja tego projektu bez zaangażowania instytucji go prowadzących oraz partnerów: szkół wyższych i przedsiębiorców. Uczelnie zapewniły opiekę mentorską nad najwybitniejszymi, a biznes – pomoc w przedsięwzięciach merytorycznych, oraz finansowych jako fundator nagród.

Wybrać inteligentnie

Informację o Inteligentnych Specjalizacji Pomorza i pracach nad ich wyłonieniem przedstawił Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego. Inteligentne obszary mają wyróżnić i popchnąć do przodu gospodarkę województwa pomorskiego, a także zapewnić jej konkurencyjność. Wyłonionymi obszarami są cztery specjalizacje: technologie off-shore i portowo-logistyczne (ISP1); technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie (ISP2); technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw (ISP3), a także technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się (ISP4). Każdy z tych obszarów powinien dążyć do innowacyjnych rozwiązań w charakteryzujących go dziedzinach.

Informacja o Inteligentnych Specjalizacjach jest ważna z punktu widzenia toczących się prac nad projektowaniem sieci szkolnictwa zawodowego w województwie. Warto skorelować wybierane branże i kierunki kształcenia z inteligentnymi obszarami przyjętymi przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu zaznaczył, że duży wpływ na jakość edukacji zawodowej na Pomorzu mają organy prowadzące: ich spojrzenie na innowacyjne rozwiązania oraz zaangażowanie w realizację spójnej polityki edukacyjnej.

Pomogą fundusze unijne

Zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Teresa Szakiel szeroko omówiła zakres wsparcia działań edukacyjnych w ramach programów unijnych na lata 2014-2020. Podkreśliła wagę diagnoz – badania potrzeb w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i kompetencji zawodowych oraz rozszerzania oferty edukacyjne uwzględniającej najważniejsze branże w regionie. Poinformowała, że możliwe jest w dalszym ciągu wsparcie finansowe uczniów zdolnych oraz pomoc kadrze zarządzającej szkołami. Dla uczniów wybitnych w danych zawodach motywacją mogą być dodatkowe staże i praktyki. Przedstawione propozycje wywołały żywą reakcję przedstawicieli samorządów.

W trakcie spotkania nie pominięto tak ważnego zagadnienia, jakim są relacje uczeń – nauczyciel. Jakie mechanizmy i narzędzia zastosować, aby te relacje były satysfakcjonujące? Jak wdrażać mechanizmy doskonalenia kadry szkół? O tym mówiła Ewa Furche, wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Przedstawiła też proces tworzenia sieci samokształcenia i współpracy w województwie pomorskim.

Dziękując za udział w spotkaniu, dyrektor Adam Krawiec podkreślił, że na organach prowadzących kształcenie spoczywa niezwykle odpowiedzialne zadanie – budowania jakości pomorskiej edukacji i zapobieganie nieadekwatności jej kierunków w kontekście rynku pracy. Jeden z kroków w tym celu został wykonany – w efekcie debaty powstał katalog bieżących działań dotyczący kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Jolanta Śmigerska

kwiecień 2015 r.