doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Pomorze w statystykach

Urząd Statystyczny w Gdańsku opublikował „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w roku 2014 r.”. Raport obejmuje analizę zjawisk w wybranych obszarach tematycznych w odniesieniu do roku 2010 r. Tendencje zmian m.in. w rolnictwie, przemyśle, budownictwie czy płacach zostały zilustrowane za pomocą map i wykresów. Dołączono również tablice przekrojowe – odniesienie do kraju i województwa.

W części dotyczącej rynku pracy wskazano, że większość bezrobotnych rejestrujących się w 2014 r. w powiatowych urzędach pracy legitymuje się stosunkowo niskim poziomem wykształcenia. Dwie najliczniejsze grupy to bezrobotni posiadający wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe oraz zasadnicze zawodowe. Natomiast uwzględniając długość stażu pracy, największe trudności ze znalezieniem pracy miały osoby ze stażem pracy 1-5 lat oraz 10-20 lat. W 2014 r. w województwie pomorskim liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych była niższa – o 11,4% od zanotowanej przed rokiem, oraz o 21,4% w porównaniu z rokiem 2010. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny.

Gdzie na Pomorzu jest „stosunkowo łatwiej” znaleźć pracę? Jak podaje gdański urząd w grudniu 2014 r. w powiecie tczewskim na 1 ofertę pracy przypadało „tylko” 12 bezrobotnych. Równie „korzystnie” plasowała się Gdynia (23 osoby) oraz Słupsk (29 osób). W skali województwa na 1 ofertę wskaźnik ten wyniósł 43 bezrobotnych (wobec 69 przed rokiem) i był niższy niż w kraju (o 3 osoby).

W raporcie przeanalizowano też strukturę bezrobotnych pod względem wieku. W województwie pomorskim w IV kwartale 2014 r. najliczniejszą grupę tworzyły osoby należące do przedziałów wiekowych 25-34 i 35-44 lata. Natomiast najmniej bezrobotnych było w wieku 55 lat i więcej (13,3% ogółu bezrobotnych), choć w porównaniu z rokiem 2010 nastąpił wzrost o ponad 5%.

Więcej danych z obszaru rynku pracy i innych omawianych w raporcie zagadnień można znaleźć na stronie Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Jolanta Śmigerska

maj 2015 r.