doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Na tropie przyszłościowych zawodów

Czysta energia… szkoły

Energetyka przyszłości – energetyka odnawialna zagościła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie. Od 1 września zostanie tam utworzony nowy kierunek – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Aby przybliżyć młodzieży problematykę tej gałęzi przemysłu, w szkole zorganizowano konferencję „Energia odnawialna w energetyce. Mikro i małe instalacje OZE szansą nowych kwalifikacji dla młodzieży i rozwoju powiatu wejherowskiego”. Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie na rzecz m.in. promocji inteligentnych branż i specjalizacji, rozbudowy infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz współpracy i partnerstwa szkół z pracodawcami.

O energii odnawialnej – korzyściach i pułapkach mówili przedsiębiorcy, producenci urządzeń pozyskiwania energii. Zaprezentowano słoneczne systemy grzewcze, działanie oraz budowę pomp ciepła (gruntowe), systemy fotowoltaiczne oraz działania Doliny Czystej Energii w zakresie edukacji oraz szkoleń dotyczących wykorzystania źródeł energii odnawialnej. Szeroko dyskutowano też o pozyskiwaniu funduszy na wzmacnianie tego sektora, a także kwestiach prawnych.

Ogromne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie młodego „naukowca”, ucznia wejherowskiej szkoły. Przedstawił on ciekawy eksperyment. Udowodnił doświadczalnie, że energię elektryczną można znaleźć w bardzo niekonwencjonalnych źródłach, jakim są warzywa i owoce. Trafił na nie, tropiąc nowe ścieżki pozyskiwania „zasilania energetycznego”.

Konwencjonalne potrzeby – niekonwencjonalne rozwiązania

Energia niekonwencjonalna, odnawialna to wyzwanie naszych czasów. Unia Europejska podjęła się np. realizacji pakietu klimatycznego, który popularnie nazwany jest pakietem 3×20. Pakiet zakłada osiągnięcie w 2020 r. 20-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych (w odniesieniu do roku 1990). Poza tym chce o 20% zmniejszyć zużycie energii i o tyle samo zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych. Polska, dostosowując się do unijnych przepisów, w swoich dokumentach strategicznych określiła, że co najmniej 15 proc. energii elektrycznej będzie pozyskiwane ze źródeł odnawialnych.

Jak twierdzą naukowcy i analitycy zwiększenie udziału energii odnawialnej wpłynie dodatnio na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. To właśnie gospodarstwa domowe powinny zaspakajać własne potrzeby energetyczne poprzez tworzenie tzw. dodatniego bilansu energetyczny – odprowadzanie nadwyżki energii do sieci. Do tego konieczny jest rozwój technologiczny oraz zapewnienie odpowiedniej sieci przesyłowo-dystrybucyjnej i specjalistycznej kadry obsługującej ten sektor energetyki.

Jolanta Śmigerska

maj 2015 r.