doradztwo zawodowe

postaw na przyszłość

Rynek pracy

 • Informacje ogólne

  1. Prognoza zatrudnienia
   Portal zawiera informacje dotyczące prognozowania zatrudnienia w Polsce według wielkich, dużych i średnich grup zawodów, zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych województwach. Za jego powstanie odpowiadają: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
  2. Poszukiwanie pracy i rekrutacja
   Wortal publicznych służb zatrudnienia służy pomocą przed spotkaniem z pracodawcą. Odwiedzając poszczególne zakładki dowiesz się m.in.: jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, poprawnie napisać CV, list motywacyjny.
  3. EUROPASS – O pracy w Europie
   Portal służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw Unii Europejskiej równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Znajdziesz tu portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy.
 • Studia wyższe

  1. Informacje o kierunkach studiów
   Znajdują się tu sprawdzone i rzetelne informacje pochodzące z czterech źródeł: stale aktualizowanych danych z oficjalnej bazy o szkolnictwie wyższym Logo – POLon, ocen kierunków studiów dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, ocen działalności naukowej dokonywanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz informacji przesłanych przez uczelnie. Dodatkowo, uczelnie, które otrzymały status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących – najlepszych polskich jednostek naukowych w naukach ścisłych, medycznych, biologicznych, rolniczych i naukach o Ziemi – są zaznaczone logo KNOW.
  2. Studia wyższe w językach obcych
   Wyszukiwarka kierunków studiów w Polsce w językach obcych.

 • Raporty i badania

  1. Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach dyrektorów szkół i osób realizujących doradztwo, czerwiec 2015 r.
   Przyszły rynek pracy kształtuje się już w szkole. Instytutu Badań Edukacyjnych zbadał, jakie są mocne strony jej systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, a co należałoby zmienić.
  2. Raport “Decyzje edukacyjno zawodowe uczniow szkół gimnazjalnych”, 2105 r.
   Badanie “Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych” dotyczy pierwszego etapu doradztwa zawodowego; analizuje rolę doradztwa zawodowego na poziomie szkoły gimnazjalnej w przejściu z III na IV etap edukacji.
  3. Bariery wzrostu polskich przedsiębiorstw, maj 2015 r.
   Opracowanie „Bariery wzrostu” przygotowała Polska Agencja Rozwoju Przeedsiębiorczości m.in. we współpracy z University of California Los Angeles. Badanie na reprezentatywnej grupie firm działających na terenie Polski pokazało m.in. ich słabe i mocne strony w kluczowych obszarach funkcjonowania, takich jak: rynek, produkty i usługi, zasoby, systemy operacyjne i zarządcze, finanse, kultura organizacyjna.
  4. Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2014 r., kwiecień 2015 r.
   Raport Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie i strukturze bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy według cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy. Uwzględnia dane dla Polski, jak również dla Unii Europejskiej.
  5. Polskie szkolnictwo wyższe a potrzeby rynku pracy, kwiecień 2015 r.
   Raport przygotowany w ramach Fundacji im. Lesława A. Pagi opisuje sytuację absolwentów polskich uczelni i daje rekomendacje służące wypracowaniu rozwiązań, które pomogą pogodzić rynek edukacji z potrzebami rynku pracy.
  6. Bariery i możliwości współpracy między szkołami zawodowymi a firmami. Perspektywa dyrektorów szkół i przedsiębiorców, kwiecień 2015 r.
   Badanie przygotowane na zlecenie Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej daje obraz obecnej współpracy na linii pracodawca – szkoła, wizerunku szkolnictwa zawodowego czy potencjału wspólnych działań.
  7. Edukacja i rynek pracy, 2015 r.
   Badanie związków pomiędzy szeroko rozumianą edukacją i rynkiem pracy było jednym z istotnych obszarów badawczych realizowanych w Instytucie Badań Edukacyjnych w okresie od 2009 do 2015 roku. Niniejsze opracowanie prezentuje krótko podstawowe efekty i wnioski płynące z prowadzonych prac badawczych.
  8. Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych, 2014 r.
   Raport jest podsumowaniem prac w projekcie “Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”. W opracowaniu przedstawione zostały najważniejsze wyniki charakteryzujące losy edukacyjne i zawodowe studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  9. Przegląd systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, listopad 2014 r.
   Publikacja „Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce – raport krajowy 2013″ to kolejna edycja corocznego przeglądu szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem zachodzących w nim zmian. Raport na zlecenie CEDEFOP opracowano w ramach działań sieci ReferNet w Fundacji Fundusz Współpracy.